การบริการธุรกิจสปา

0
801

จริยธรรมธุรกิจ

การบริการธุรกิจในปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของประโยชน์ แก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพกับองค์กรธุรกิจอื่นๆคือจริยธรรมทางธุรกิจแนวความคิดด้านจริยธรรมธุรกิจได้กลายมาเป็นบทบาทสำคัญอย่างมากในวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ตำราด้านการบริหารธุรกิจแนวใหม่ได้นําบทจริยธรรมธุรกิจมาเป็นประเด็นหลักในการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านการบริหารธุรกิจได้เกิดสำนึกด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดการวิกฤตตระการ ด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาประเด็นด้านจริยธรรมธุรกิจได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแนวความคิดที่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงว่าการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนยังขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้นที่นักบริหารธุรกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้เพิ่มความสำคัญของประเด็นทางด้านจริยธรรมธุรกิจการพบว่าในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐได้มีการรายงานประกอบการเป็น จริงเพียงต้องการสร้างราคาหุ้นให้สูงขึ้นทำให้ได้เกิดข้อคำถามถึงระดับจริยธรรมของนักธุรกิจอย่างกว้างขวางจนเป็นที่มาของการเพิ่มปัจจัยในการบริหารที่ประสบความสำเร็จจากการที่ดูเพียงผลประกอบมาเป็นการขยายนิยามไปที่ความเป็น ธรรมาภิบาลขององค์ธุรกิจนั้นนั้น สำหรับธุรกิจสปาก็ยังต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการต่างๆ คุณภาพและราคาในการให้บริการนั้นต้องมีความสมดุลกันการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาที่มีคุณภาพ เพื่อมาเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้เข้ารับบริการหรือแม้แต่กระทั่งความสะอาดในตู้อบสมุนไพรที่ใช้อบตัวก่อนที่จะทำสปาก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าตู้อบสมุนไพรนั้นจะพบความชื้นอยู่เป็นประจำการดูแลให้ตู้อบสมุนไพรมีความสะอาดและสามารถพร้อมใช้งานอยู่เป็นประจำนั้นก็ถือว่า เป็นมาตรฐานในร้านสปาของเราผู้ประกอบการควรจะมีการประเมินพนักงานในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อที่จะได้พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น